ZIA budapest nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték hirdetmény:

Ahhoz, hogy a nyereményjátékban részt vegyél nem kell mást tenned, mint feliratkozni a ZIA budapest hírlevélre.

Játékszabályzat:
ZIA budapest nyereményjáték szabályzat
A ZIA budapest (1054 Budapest, Széchenyi u. 12.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.
Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot és az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.
A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.


A játék időtartama
A nyereményjátékra jelentkezni 2022. 05. 16. 20:00 – 2022. 05. 25. 23:59-ig lehetséges. A sorsolásra legkésőbb 2022. 05. 31-ig kerül sor.

A játék menete
A Nyereményjáték a ZIA budapest Instagram és Facebook oldalon is felhívásra kerül, de a webshopon - ziabudapest.com - zajlik, hírlevél feliratkozáson keresztül.
A játékban minden ember részt vesz, aki feliratkozik.
A Szervező a játék időtartamának lezárulta 3 db ajándékcsomagot fog kisorsolni, amelyek tartalma: egy darab ZIA budapest TRADEMARK CAP, egy darab ZIA budapest BASIC OVERSIZE T-SHIRT és egy darab ZIA budapest OVERSIZE TOTE BAG.
A nyertes véletlenszerű sorsolással lesz kiválasztva, és a sorsolástól számított 24 órán belül, emailben lesz értesítve.
Az értesítést követően a nyertesnek 10 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. A Játékosnak van lehetősége a ZIA budapest showroomban (1054 Budapest, Széchenyi u. 12.) is átvenni a nyereményét az értesítést követő 30 napban. A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől. Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.


Részvételi jogosultság
Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és eleget tett a játék követelményeinek.


A jogi út igénybevétele
A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.


Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.
Adatkezelési szabályok


Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:
Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név, email cím. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat (név, email cím) a nyereményjáték lezárulásának időpontja után is használni kívánja hírlevél kommunikációs célzattal. A ZIA budapest hírlevélről a feliratkozottnak bármikor lehetősége van leiratkozni.

 
Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a ZIA budapest mint adatkezelő az Ön nevét és személyes adatait kezelje.
A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:
Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.
Kezelt adatok köre: név
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.
 
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.


Budapest, 2022. május 16.